Organisatie

De Zijlen helpt mensen met een verstandelijke beperking bij het vinden van hun eigen plek in de samenleving. Onze missie is ‘betekenis boven beperking’. Een eigen plek is heel belangrijk, net als contact met anderen. Bij ons wonen betekent een eigen appartement met de gezelligheid en bescherming van zorg en een ontmoetingsruimte in de buurt.
Wij helpen het leven vormgeven, waarbij de bewoner zoveel mogelijk de regie in handen heeft.

Een vertrouwd thuis, persoonlijke aandacht en boeiend werk. Wie wil dat niet? De Zijlen biedt dit aan circa 1400 mensen van jong tot oud, met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen.

Wij vinden dat alle mensen met of zonder beperking van betekenis zijn. Zo halen mensen met een verstandelijke beperking betekenis uit hun werk en draaien mee in de maatschappij. We helpen mensen daarbij.

Contacten met andere mensen is heel belangrijk, net als een eigen plek waar mensen zichzelf kunnen zijn. Wonen bij De Zijlen betekent een eigen appartement in een wijk of dorp. Tevens kunnen we bij u thuis helpen bij de opvoeding of verzorging. Kinderen kunnen naar ons gespecialiseerd kinderdagcentrum of komen logeren.

In de provincie Groningen bieden we het allemaal: wonen, kinderdagcentrum, ambulante begeleiding, gezinsondersteuning, werk en dagbesteding. Belt u gerust voor meer informatie met ons Clientservicepunt, telefoonnummer 0594-850 552.

De organisatie

 Hetty de With, Raad van Bestuur

Bij De Zijlen werken professionele en betrokken medewerkers. Zij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking bij het vinden van een eigen plek in de samenleving. De medewerkers blinken uit in het leveren van intensieve en complexe zorg. Samen met cliënten en hun verwanten zoeken begeleiders naar kansen en mogelijkheden. ‘Betekenis boven beperking’ staat hierbij centraal.  De medewerkers van De Zijlen ondersteunen zo’n 1.400 cliënten in de stad en provincie Groningen. Er werken ruim 1.200 medewerkers en 600 vrijwilligers bij De Zijlen.

Raad van Bestuur

De Zijlen heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van Hetty de With. Zij is meer dan dertig jaar werkzaam bij De Zijlen, inclusief de voorlopers daarvan. Vanuit haar grote betrokkenheid en jarenlange ervaring met mensen met een verstandelijke beperking geeft zij leiding aan De Zijlen. Zoals vastgelegd in de zorgvisie is het realiseren van betekenis boven beperking richtinggevend. In goed overleg en in samenspel met de managers en leidinggevenden, de ondernemingsraad, de centrale medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht ontstaat het strategisch beleid. De input hiervoor wordt geleverd door onder meer cliënten, ouders en vertegenwoordigers, begeleiders, gedragsdeskundigen, locatiehoofden en ondersteuners.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht, geeft advies en functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur. De RvT houdt toezicht op de strategie, op de prestaties en op de interne beheersings- en controlesystemen van De Zijlen, waarbij kwaliteit en veiligheid belangrijke thema’s zijn. De RvT vergadert zes keer per jaar met de bestuurder. Gedurende het jaar wonen delegaties van de RvT vergaderingen bij van de bestuurder met de ondernemingsraad, de centrale (cliënten) medezeggenschapsraad en het bestuur van de cliëntenvereniging. Elk jaar legt de RvT een werkbezoek af waarbij de raad de gelegenheid krijgt zich te verdiepen in een bepaald onderwerp, locaties bezoekt en cliënten, ouders/vertegenwoordigers en medewerkers spreekt. De werkwijze is daarnaast vastgelegd in het reglement RvT, waaronder samenstelling van de raad, intern en extern overleg en optreden, benoeming, einde lidmaatschap, vergaderingen en secretariaat, evaluatie, honorering en verantwoording.

De RvT bestaat uit zes leden:

  • Mevr. M.C.A. (Margreeth) Smilde (voorzitter)
  • Mevr. E.I. (Noor) van Leeuwen-Seelt (vice-voorzitter)
  • Mevr. dr. E.L.M. (Els) Maeckelberghe, lid op voordracht van de centrale medezeggenschapsraad
  • Dhr. H. (Harry) ter Veen
  • Mevr. M.A. (Magda) Berndsen-Jansen
  • Dhr. ir. E. (Edwin) Sinnema

De RvT werkt vanaf 1 juli 2015 met deze drie commissies met de volgende bezetting:

  • Commissie Bestuurszaken: mevr. E.I. van Leeuwen (voorzitter) en mevr. M.C.A. Smilde
  • Commissie Risico & Control: dhr. E. Sinnema (voorzitter) dhr. H. ter Veen
  • Commissie Kwaliteit & Veiligheid: mevr. M.A Berndsen-Jansen (voorzitter) en mevr. E.L.M. Maeckelberghe

Elke commissie heeft een reglement.

In het jaarverslag van De Zijlen kunt u meer lezen over bestuur en toezicht.