De gehandicaptensector concludeerde afgelopen zomer dat we niet terug willen naar een herhaling van de situatie, zoals tijdens de eerste corona-golf in het voorjaar van 2020. Niet weer een complete sluiting van alle woonlocaties voor bezoek.

De coronacrisis grijpt nog steeds in op de kwaliteit van ons leven. We houden het alleen vol als we het samen doen en oog houden voor elkaar. In deze handreiking, opgesteld door diverse organisaties uit de gehandicaptensector, staat hoe we willen omgaan met bezoek binnen de instellingen voor mensen met een beperking. Dit is ook in lijn met de regels bij De Zijlen.

De basis voor iedereen is:

  • houd 1,5 meter afstand
  • was regelmatig je handen
  • hoest of nies in je ellenboog
  • gebruik papieren zakdoekjes
  • blijf thuis bij klachten en laat je testen
  • vermijd drukke plekken
  • draag een mondkapje in publieke ruimtes en bij De Zijlen
  • werk thuis als het echt niet anders kan
  • Kijk voor de andere adviezen op www.rijksoverheid.nl.

 

In goed overleg
De gehandicaptenzorg kent veel verschillende cliënten. Denk aan verschillen in leeftijd, kwetsbaarheid, de maatregelen kunnen begrijpen en het wel of niet kunnen nakomen van afspraken. Afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt worden afspraken gemaakt rond bezoek en logeren. De 1,5 meter afstand en de andere landelijk afgesproken maatregelen blijven ook in de zorg zoveel mogelijk het uitgangspunt. Daarnaast is het streven: een juiste balans te vinden tussen medisch én sociaal-emotioneel welzijn van de cliënt. Dit vraagt om een zorgvuldig overleg tussen cliënt, verwanten en professional, inclusief respect voor ieders verantwoordelijkheid. In alles wat we doen worden het actuele risico en de risicoaanvaardbaarheid meegewogen.

 

Bezoekbeleid
Het bestuur van de instelling en de medezeggenschap stellen het bezoekbeleid vast. Het beleid wordt zoveel mogelijk op locatieniveau uitgewerkt en afgestemd met de locatieraden. Individuele afspraken met cliënten worden vastgelegd in hun ondersteuningsplan. Cliënten die zich aan de voorwaarden kunnen houden, waaronder de 1,5 meter afstand, kunnen bezoek ontvangen van wisselende personen. Voor cliënten waar de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, en die medisch gezien kwetsbaar zijn, is het noodzakelijk dat de kring van bezoekers beperkt is.
Afspraken zijn: reservering van bezoek, het gebruik van mondkapjes en beperking van het aantal bezoekers. Bezoekers houden zich uiteraard aan de bezoekregels van de locatie. Het bezoek vindt plaats in de eigen kamer of buiten, niet in algemene ruimtes. Het bezoek vermijdt contact met andere cliënten. Zelfstandig wonende cliënten wordt aangeraden om bij te houden bij wie ze zijn geweest of wie bij hen op bezoek was.

 

Wat wel mogelijk is
Er kunnen omstandigheden zijn, waardoor het tijdelijk niet mogelijk is om bezoek te ontvangen op de woonlocatie. Maar ook wanneer een locatie te maken heeft met (verdenking van) besmetting, kijkt men naar wat er wel mogelijk is. Is bezoek niet of beperkt mogelijk en verzet de cliënt zich daartegen? Dan wordt het stappenplan gevolgd conform de Wet Zorg en Dwang (WZD). Begeleiders zullen altijd kijken naar alternatieve manieren van contact. Denk aan met bezoek buiten wandelen of (video) bellen en appen. Alle afspraken worden per locatie gemaakt met de cliënt en zijn verwanten.

 

Logeren
Net als voor het bezoek, geldt ook voor het logeren dat de regels van de overheid de basis vormen. Logeren op vaste logeeradressen kan, wanneer cliënt en verwanten klachtenvrij zijn. Wanneer de cliënt of degene bij wie de cliënt logeert ziekteverschijnselen krijgt die passen bij COVID-19, wordt dit direct gemeld bij de zorgorganisatie. Degene met klachten laat zich testen. In overleg met de zorgorganisatie wordt afgesproken waar de cliënt in quarantaine gaat bij een positieve testuitslag. Het heeft de voorkeur om zowel de afwachting van de testuitslag, als een eventuele quarantaine in de logeersituatie op te lossen. Kan dit niet, dan wordt gekeken of dit bij de zorgorganisatie mogelijk is.

 

Lange adem
Het is en blijft belangrijk om niet alleen te kijken naar wat op korte termijn nodig is, maar ook te kijken naar de langere termijn. Nu we weten dat het nog een tijdje zal duren voordat er een vaccin beschikbaar is, hebben we met elkaar om te gaan met het COVID-19 virus. Dat vraagt een lange adem van ons allemaal. Het is essentieel om cliënten en verwanten te betrekken bij alle te nemen maatregelen.

Klik hier voor de uitgebreide handreiking.