De organisatie

Een vertrouwd thuis, persoonlijke aandacht en boeiend werk. Wie wil dat niet? De Zijlen biedt dit aan circa 1200 mensen van jong tot oud, met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen. Wij vinden dat alle mensen met of zonder beperking van betekenis zijn. Zo halen mensen met een verstandelijke beperking betekenis uit hun werk en draaien mee in de maatschappij. We helpen mensen daarbij. In de provincie Groningen bieden we het allemaal: wonen, kinderdagcentrum, ambulante begeleiding, gezinsondersteuning, werk en dagbesteding. De statuten van De Zijlen vindt u hier.

Raad van Bestuur

De Zijlen heeft sinds 2018 een tweehoofdige raad van bestuur. De voorzitter is Eric Zwennis en Annet van Zuijlen is lid raad van bestuur.

Zoals vastgelegd in de zorgvisie is het realiseren van betekenis boven beperking richtinggevend. In goed overleg en in samenspel met de

managers en leidinggevenden, de ondernemingsraad, de centrale medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht ontstaat het strategisch beleid. De input hiervoor wordt geleverd door onder meer cliënten, ouders en vertegenwoordigers, begeleiders, gedragsdeskundigen, locatiehoofden en ondersteuners.

De werkwijze van de raad van bestuur is vastgelegd in een reglement.
Voor de raad van bestuur is een onkostenregeling van toepassing.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht, geeft advies en functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur. De RvT houdt toezicht op de strategie, op de prestaties en op de interne beheersings- en controlesystemen van De Zijlen, waarbij kwaliteit en veiligheid belangrijke thema’s zijn. De RvT vergadert zes keer per jaar met de bestuurder. Gedurende het jaar wonen delegaties van de RvT vergaderingen bij van de bestuurder met de ondernemingsraad, de centrale (cliënten) medezeggenschapsraad en het bestuur van de cliëntenvereniging. Elk jaar legt de RvT een werkbezoek af waarbij de raad de gelegenheid krijgt zich te verdiepen in een bepaald onderwerp, locaties bezoekt en cliënten, ouders/vertegenwoordigers en medewerkers spreekt. De werkwijze is daarnaast vastgelegd in het reglement RvT, waaronder samenstelling van de raad, intern en extern overleg en optreden, benoeming, einde lidmaatschap, vergaderingen en secretariaat, evaluatie, honorering en verantwoording. De RvT bestaat uit zes leden:

Dhr. J.H. (Jan Henk) Bakker

Nevenfuncties:
– Voorzitter Raad van Commissarissen Ommelander Ziekenhuis Groningen
– Lid bestuur Disability Studies Nederland
– Voorzitter bestuur Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)

 

 


Mevr. E.B. (Elze) Klinkhammer, lid op voordracht van de centrale medezeggenschapsraad

 

 

 


Dhr. H. (Harry) ter Veen

Nevenfuncties:
– Voorzitter Raad van commissarissen NVO Holding B.V. te Groningen
– Bestuurslid (penningmeester) Stichting Nieuw Nabuurschap Groningen

 

 

Mevr. M.A. (Magda) Berndsen-Jansen

Nevenfuncties:
– Voorzitter RvT Friesland College te Leeuwarden
– Voorzitter van de commissie van beroep van examens bij de Politieacademie
– Lid van de Evaluatiecommissie van de Wet op de Veiligheidsregio’s (ministerie van Justitie en Veiligheid)
– Lid van de Commissie Langlopende Zaken (ministerie van Defensie)

 

 

Dhr. ir. E. (Edwin) Sinnema

Nevenfunctie:
– Lid raad van toezicht Stichting FPC Van Mesdag kliniek
– Directeur Het Behouden Huys

 

 


Mevr. Drs. T. (Trisha) Boer

 

 

 

 

De RvT werkt met drie commissies:

  • Remuneratiecommissie (leden: Henk Bakker en Elze Klinkhammer)
  • Auditcommissie Finance & Control (leden: Edwin Sinnema, Harry ter Veen, Trisha Boer)
  • Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid (leden: Magda Berndsen, Elze Klinkhammer, Trisha Boer)

Elke commissie heeft een reglement.

Het ontstaan van De Zijlen

De Zijlen is op 1 juli 1996 ontstaan door een fusie tussen:

  • Stichting Sintmaheerdt te Tolbert
  • Stichting Philadelphia Voorzieningen Groningen te Groningen
  • Stichting Gezinsvervangende Tehuizen en Dagverblijven te Leek

Samen vormen ze een nieuwe stichting. Het doel van de fusie is om het aanbod van zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke handicap in de provincie Groningen te verbreden en te verbeteren.
Wil je meer weten over de naam en het logo van De Zijlen? Klik dan hier.