Organisatie

De organisatie

Een vertrouwd thuis, persoonlijke aandacht en boeiend werk. Wie wil dat niet? De Zijlen biedt dit aan circa 1400 mensen van jong tot oud, met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen. Wij vinden dat alle mensen met of zonder beperking van betekenis zijn. Zo halen mensen met een verstandelijke beperking betekenis uit hun werk en draaien mee in de maatschappij. We helpen mensen daarbij. n de provincie Groningen bieden we het allemaal: wonen, kinderdagcentrum, ambulante begeleiding, gezinsondersteuning, werk en dagbesteding. Belt u gerust voor meer informatie met ons Clientservicepunt, telefoonnummer 0594-850 552.

Raad van Bestuur

Eric Zwennis, voorzitter RvB

De Zijlen heeft sinds 2018 een tweehoofdige Raad van Bestuur. De voorzitter is Eric Zwennis. De functie van lid raad van bestuur is op dit moment vacant.
Zoals vastgelegd in de zorgvisie is het realiseren van betekenis boven beperking richtinggevend. In goed overleg en in samenspel met de managers en leidinggevenden, de ondernemingsraad, de centrale medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht ontstaat het strategisch beleid. De input hiervoor wordt geleverd door onder meer cliënten, ouders en vertegenwoordigers, begeleiders, gedragsdeskundigen, locatiehoofden en ondersteuners.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht, geeft advies en functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur. De RvT houdt toezicht op de strategie, op de prestaties en op de interne beheersings- en controlesystemen van De Zijlen, waarbij kwaliteit en veiligheid belangrijke thema’s zijn. De RvT vergadert zes keer per jaar met de bestuurder. Gedurende het jaar wonen delegaties van de RvT vergaderingen bij van de bestuurder met de ondernemingsraad, de centrale (cliënten) medezeggenschapsraad en het bestuur van de cliëntenvereniging. Elk jaar legt de RvT een werkbezoek af waarbij de raad de gelegenheid krijgt zich te verdiepen in een bepaald onderwerp, locaties bezoekt en cliënten, ouders/vertegenwoordigers en medewerkers spreekt. De werkwijze is daarnaast vastgelegd in het reglement RvT, waaronder samenstelling van de raad, intern en extern overleg en optreden, benoeming, einde lidmaatschap, vergaderingen en secretariaat, evaluatie, honorering en verantwoording.

De RvT bestaat uit zeven leden:

  • Mevr. M.C.A. (Margreeth) Smilde (voorzitter)
  • Mevr. E.I. (Noor) van Leeuwen-Seelt (vice-voorzitter)
  • Mevr. E.B. (Elze) Klinkhammer, lid op voordracht van de centrale medezeggenschapsraad
  • Dhr. H. (Harry) ter Veen
  • Mevr. M.A. (Magda) Berndsen-Jansen
  • Dhr. ir. E. (Edwin) Sinnema
  • Dhr. Drs. F.J.M. (Frank) van der Linden MBA

De RvT werkt vanaf 1 juli 2015 met deze drie commissies met de volgende bezetting:

  • Commissie Bestuurszaken: mevr. E.I. van Leeuwen (voorzitter) en mevr. M.C.A. Smilde
  • Commissie Risico & Control: dhr. E. Sinnema (voorzitter) dhr. H. ter Veen
  • Commissie Kwaliteit & Veiligheid: mevr. M.A Berndsen-Jansen (voorzitter), Mevr. E.B. Klinkhammer , Dhr. Drs. F.J.M. van der Linden MBA

Elke commissie heeft een reglement.

In het jaarverslag van De Zijlen kunt u meer lezen over bestuur en toezicht.

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland

Beste werkgever

Kwaliteit

Alle woon- en werklocaties van De Zijlen hebben een HKZ-certificaat. HKZ is een landelijk kwaliteitskeurmerk voor Nederlandse zorginstellingen.

ANBI

De Zijlen is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg

Logo

Vrijetijds Bureau