De organisatie

Een vertrouwd thuis, persoonlijke aandacht en boeiend werk. Wie wil dat niet? De Zijlen biedt dit aan circa 1200 mensen van jong tot oud, met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen. Wij vinden dat alle mensen met of zonder beperking van betekenis zijn. Zo halen mensen met een verstandelijke beperking betekenis uit hun werk en draaien mee in de maatschappij. We helpen mensen daarbij. In de provincie Groningen bieden we het allemaal: wonen, kinderdagcentrum, ambulante begeleiding, gezinsondersteuning, werk en dagbesteding. De statuten van De Zijlen vindt u hier.

Behandel en Expertise Netwerk

De Zijlen wil steeds verder uitgroeien naar een expertorganisatie op verschillende gebieden. Juist vanwege onze expertise kunnen cliënten op hun eigen manier meedoen in de samenleving. En vanwege onze kennis en expertise kunnen cliënten met een intensieve zorgvraag goed ondersteund worden zodat ze hun eigen leven kunnen leiden. De Zijlen heeft alle kennis en expertise gebundeld in BEN.
BEN staat voor Behandel & Expertise netwerk van De Zijlen. We leveren multidisciplinaire behandelingen en dragen daarmee bij aan een betekenisvol leven van cliënten van De Zijlen.
Klik hier om meer over BEN te lezen.

NPGZ

De Zijlen is lid van het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ). Het NPGZ is een platform van  bestuurders/ regiodirecteuren uit de gehandicaptenzorg in Groningen, Friesland en Drenthe. Zij ontmoeten elkaar een aantal keren per jaar en bespreken actuele regionale of landelijke zaken/ontwikkelingen, trends en dilemma’s. Hiermee ontstaan op een laagdrempelige manier contacten en onderlinge verbinding.

Raad van Bestuur

De voorzitter van de raad van bestuur van De Zijlen is Eric Zwennis.

Zoals vastgelegd in de zorgvisie is het realiseren van betekenis boven beperking richtinggevend. In goed overleg en in samenspel met de

managers en leidinggevenden, de ondernemingsraad, de centrale medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht ontstaat het strategisch beleid. De input hiervoor wordt geleverd door onder meer cliënten, ouders en vertegenwoordigers, begeleiders, gedragsdeskundigen, locatiehoofden en ondersteuners.

De werkwijze van de raad van bestuur is vastgelegd in een reglement.
Voor de raad van bestuur is een onkostenregeling van toepassing.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht, geeft advies en functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur. De RvT houdt toezicht op de strategie, op de prestaties en op de interne beheersings- en controlesystemen van De Zijlen, waarbij kwaliteit en veiligheid belangrijke thema’s zijn. De RvT vergadert zes keer per jaar met de bestuurder. Gedurende het jaar wonen delegaties van de RvT vergaderingen bij van de bestuurder met de ondernemingsraad, de centrale (cliënten) medezeggenschapsraad en het bestuur van de cliëntenvereniging. Elk jaar legt de RvT een werkbezoek af waarbij de raad de gelegenheid krijgt zich te verdiepen in een bepaald onderwerp, locaties bezoekt en cliënten, ouders/vertegenwoordigers en medewerkers spreekt. De werkwijze is daarnaast vastgelegd in het reglement RvT, waaronder samenstelling van de raad, intern en extern overleg en optreden, benoeming, einde lidmaatschap, vergaderingen en secretariaat, evaluatie, honorering en verantwoording.
Lees hier het jaarverslag 2020 van de raad van toezicht van De Zijlen.

Lees hier de toezichtsvisie van De Zijlen

De RvT bestaat uit zes leden:

Dhr. J.H. (Jan Henk) Bakker

Nevenfuncties:
– Voorzitter Raad van Commissarissen Ommelander Ziekenhuis Groningen
– Voorzitter bestuur Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)

 

 

 


Mevr. E.B. (Elze) Klinkhammer, lid op voordracht van de centrale medezeggenschapsraad

Nevenfunctie:
– Lid raad van toezicht stichting RTV Noord

 

 

Mevr. M.A. (Magda) Berndsen-Jansen

Nevenfuncties:
– Voorzitter RvT Friesland College te Leeuwarden
– Voorzitter RvT cultuur historisch centrum de Tiid in Bolsward

 

 

 

Dhr. ir. E. (Edwin) Sinnema

Nevenfuncties:
– Lid raad van toezicht Stichting FPC Van Mesdag kliniek
– Directeur Het Behouden Huys

 

 


Mevr. Drs. T. (Trisha) Boer

 

 

 

 

De RvT werkt met drie commissies:

  • Remuneratiecommissie (leden: Henk Bakker en Elze Klinkhammer)
  • Auditcommissie Finance & Control (leden: Edwin Sinnema, Trisha Boer)
  • Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid (leden: Magda Berndsen, Elze Klinkhammer, Trisha Boer)

Elke commissie heeft een reglement.

Het ontstaan van De Zijlen

De Zijlen is op 1 juli 1996 ontstaan door een fusie tussen:

  • Stichting Sintmaheerdt te Tolbert
  • Stichting Philadelphia Voorzieningen Groningen te Groningen
  • Stichting Gezinsvervangende Tehuizen en Dagverblijven te Leek

Samen vormen ze een nieuwe stichting. Het doel van de fusie is om het aanbod van zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke handicap in de provincie Groningen te verbreden en te verbeteren.
Wil je meer weten over de naam en het logo van De Zijlen? Klik dan hier.